33 Baza Lotnictwa Transportowego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa Asysta Honorowa

OGÓLNE ZASADY KIEROWANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 1.Wojskowa asysta honorowa.

Wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno - religijnych. Nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

Podstawowym dokumentem planistycznym regulującym udział wojskowej asysty honorowej jest Plan współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi".

Za organizacje i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON realizującą zadania z zakresu Ceremoniału wojskowego".

       Decyzję o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych podejmuje Minister Obrony Narodowej na wniosek organizatora. Natomiast wszystkie szczegóły organizator ma obowiązek uzgodni z dowódcą odpowiedzialnym za jej wystawienie.

2.Ogólne zasady organizowania uroczystości pogrzebowychz udziałem wojskowej asysty honorowej.

   Wojskową asystę honorową na pogrzeb zmarłego żołnierza będącego w czynnej służbie wojskowej wyznacza Dowódca macierzystego garnizonu.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

 1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

 2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

 3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

 4. Żołnierzy w służbie czynnej;

 5. Byłych żołnierzy zawodowych;

 6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska

  - decyduje Dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzje Dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierownika urzędów centralnych.

  W przypadku pogrzebu odbywającego się poza miejscem stałej dyslokacji jednostki wojskowej, w której zmarły żołnierz pełni służbę - wojskową asystę honorową wyznacza Dowódca garnizonu usytuowanego najbliżej od miejsca pogrzebu.

  Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.

  Wojskowa asyst
  ę honorowa może stanowi:

 • kompania honorowa;

 • orkiestra wojskowa;

 • poczet sztandarowy;

 • posterunek honorowy;

 • żołnierze do składania wieńców i wiązanek;

 • żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń;

 • żołnierze do posługi liturgicznej;

 • orkiestra wojskowa;

 • trębacz i werbalista.

Zasięg terytorialny garnizonu Powidz to powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.

Osobami upoważnionymi w garnizonie Powidz do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej są:

 1. Szef Sekcji Wychowawczej JW 4210 -  mjr Zbigniew NIZGORSKI
  tel. s
  łużb.
  : 261 544 644, GSM: 727 016 720;

 2. Szef Sekcji Wychowawczej JW 3293 - mjr Artur CHLEBOWSKI
  tel. służb.: 261 544 505, GSM: 519 038 386.

 

Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej na terenie garnizonu Powidznależy kierować na adres:

 

DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4210

ul. Witkowska 8,

62-430 POWIDZ

Fax: 261 544-649 lub 261 544 675

 

 

Do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości należy obowiązkowo dołączyć opinie na temat zmarłeg (przebieg służby, charakter wykonywanej pracy, krótki życiorys).

Wnioski o skierowanie orkiestry wojskowej na uroczystości należy kierować na adres:

 

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,

00-909 WARSZAWA

Fax:261873-259

 

Podstawa:

 

1.Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonyDecyzją nr392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r.- Warszawa 2014;

2.Pismo wych. nr 22820/DG/1/16 z dnia 13.04.2016 r. w sprawie informacjiodnośnie zasad kierowania wojskowej asysty honorowej przez DowódcówGarnizonów.

Dokumenty do pobrania:

wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

33 Baza Lotnictwa Transportowego
Witkowska 8
62-430 Powidz
tel. 261544208
fax. 261544111
33bltr.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP