33 Baza Lotnictwa Transportowego

W sprawie skarg i wniosków Dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego przyjmuje
w poniedziałki w godz. 15.30 - 17.00
 
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź osobistym w sekretariacie jednostki 
(tel. kontaktowy: CA MON 261 544 208


1. Unormowania prawne:
 
•    Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z póź. zm.);
•    Dział ósmy (skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
•    Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
•    Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2014;
•    Decyzja Nr 534/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz.U. MON z 2007 r. Nr 22, poz. 231);Wytyczne Dyrektora Biura Skarg i Wniosków MON w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu skargowo-wnioskowego w jednostkach i instytucjach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.
 

2. Podstawowe informacje:
 
•    Żadna osoba nie może być narażona na jakikolwiek zarzut lub szykany z tytułu wniesienia skargi lub wniosku;
•    Osobami fizycznymi właściwymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków są przełożeni od szczebla dowódcy kompanii (równorzędnego) wzwyż, w zakresie swoich kompetencji;
•    Przełożeni są zobowiązani do niezwłocznego przyjmowania interesantów (jeśli charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji), a ponadto co najmniej raz w tygodniu, w ustalonym dniu - po godzinach pracy;
•    Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie lub z pomocą technicznych środków łączności (telefon, faks, poczta elektroniczna);
•    Skargi i wnioski anonimowe można pozostawić bez rozpatrzeń;
•    Każda skarga (wniosek) powinna zawierać: stopień wojskowy, imię i nazwisko, przydział służbowy lub stanowisko pracy (dotyczy osób cywilnych), adres korespondencyjny oraz nazwa i stanowisko przełożonego, do którego jest kierowana;
W razie wniesienia skargi lub wniosku:
•     na piśmie osobiście przez żołnierza (osobę cywilną) - przełożony jest obowiązany potwierdzić na kopii pisma przyjęcie  skargi (wniosku), umieszczając datę przyjęcia oraz czytelny podpis,
•    ustnie - należy sporządzić protokół przyjęcia skargi (wniosku) i wystawić pisemne potwierdzenie przyjęcia skargi (wniosku) na podany adres korespondencyjny,
O sposobie rozpatrzenia skargi (wniosku) przełożony zawiadamia zainteresowanego na piśmie, niezależnie od udzielonej ustnej odpowiedzi.
•    O każdej sytuacji wymagającej wydłużonej procedury rozpatrywania skargi (wniosku) należy bezwzględnie zawiadomić na piśmie zainteresowanego podając przyczyny zwłoki i wskazując przewidywany termin załatwienia sprawy.

go-up
Kontakt

33 Baza Lotnictwa Transportowego
Witkowska 8
62-430 Powidz
tel. 261544208
fax. 261544111
33bltr.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP