BIP
33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz
Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNA INFORMACJA

 
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z realizacją zadań ustawowych. Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą:

 

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

 

tel. 22 628 0031 ,adres e-mail: bsiw@mon.gov.pl

 

Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych .

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie

 

administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 

  • dostępu do danych osobowych,

 

  • żądania ich sprostowania,

 

  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

 

  • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do

 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak

 

możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Opracowała: Bogusława Pilc Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych w MON

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych